Gửi bạn ngày cưới

By Phạm Tâm An

Gửi bạn ngày cưới
Tặng M.
Thôi đành nhắm mắt đưa chân
Không yêu cũng cưới một lần cho xong
Nhủ mình duyên phận long đong
Mười hai bến nước đục trong ai tường?!

More...

Trời cao đất rộng...

By Phạm Tâm An

Trời Cao Đất Rộng Một Mình Tôi Đi...
Bài viết của NS Phạm Duy về NS Trịnh Công Sơn (Ðọc trong đêm họp mặt của bạn bè 3 April 2001 trong khi Saigon đang làm lễ an táng TCS)
************

More...